Αναγνώστες, Φίλοι και Περαστικοί

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Φέρτε τα πίσω !!! Bring them back !!!

26411_113037612049163_113009892051935_206463_2316273_n36412_408684614651_607279651_4562215_5180489_nΑποστολή:Reunite Them! “BRING THEM BACK!”

Thousands of pieces of Greek antiquities are hosted in the British Museum. Our campaign does not ask for the return of those.
We ask for the return of the Parthenon Marbles in Greece and the Reunification of the Monument.
We, the users of the Internet obtain power and we are able to mobilize the international public opinion. Our goal can be achieved this way.
Do you believe this is fair? If yes, help this goal come true.
Say your own “BRING THEM BACK!”

----------------------------------------------------

29992_1422082121455_1514779805_31067076_1834485_nReunite Them! “BRING THEM BACK!”
Στο Βρετανικό Μουσείο φιλοξενούνται χιλιάδες κομμάτια ελληνικών αρχαιοτήτων. Η καμπάνια μας δε ζητάει την επιστροφή όλων αυτών. Ζητάμε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα για να επανενωθεί το Μνημείο.
Eμείς οι χρήστες του διαδικτύου έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ο σκοπός μας μπορεί να επιτευχθεί με αυτό τον τρόπο.
Πιστεύεις ότι είναι δίκαιο; Αν ναι, Βοήθησε να γίνει πραγματικότητα.
Πες το δικό σου “BRING THEM BACK!”

----------------------------------------------------

24122_1390698769675_1298292477_1114888_2706738_nReunite Them! “BRING THEM BACK!”
Dans le Musée britannique, on peut trouver des milliers de pièces d’antiquités grecques. Ce n’est pas le retour de toutes celles antiquités que notre campagne demande.
Nous demandons le retour des Marbles du Parthénon en Grece pour la reunification du Monument.
Nous, les utilisateurs de l’Internet, nous avons la force et nous pouvons mobiliser l’opinion publique. De cette façon, notre but peut être réalisé.
Vous croyez que c’est juste? Si votre réponse est « «oui » , aidez-nous le réaliser!
Disez votre "BRING THEM BACK!"

----------------------------------------------------

24122_1390690609471_1298292477_1114866_8026772_nReunite Them! “BRING THEM BACK!”
Im Britischen Museum werden tausende altgriechische Skulpturen bewahrt.Unsere Kampagne verlangt nicht die Zurückgabe aller diesen Skulpturen.
Wir verlangen die Zurückgabe der Skulpturen des Parthenons, damit das Monument wiedervereinigt wird.
Wir, die Internet Benutzer, haben die Macht und die Fähigkeit die globale öffentliche Meinung zu mobilisieren. Unser Ziel kann in dieser Weise erreicht werden.Glauben Sie dass es gerecht ist? Wenn ja, helfen Sie dabei, dass es verwirklicht wird.
Sagen Sie Ihren persönlichen "BRING THEM BACK!"

----------------------------------------------------

24122_1390690529469_1298292477_1114864_4203481_nReunite Them! “BRING THEM BACK!”
В Британском Музее хранятся тысячи древнегреческих фрагментов. Наша кампания не требует возврата всех этих фрагментов.
Мы требуем возврата Скульптур Парфенона в Грецию для Восстановления Памятника.
Все мы, пользователи электронной сети, имеем большую силу и можем изменить всемирное общественное мнение. Так может быть достигнута наша цель. Ты cчитаешь, что это справедливо? Если да, что помоги привести это в действительность.
Скажи и ты своё "BRING THEM BACK!"

----------------------------------------------------

24122_1390681489243_1298292477_1114854_7295420_n
Reunite Them! “BRING THEM BACK!”
En el Museo Britanico, podemos ver a miles de piezas de antiguedades griegas. Nuestra campaña no pide el regreso a Grecia de todas estas.
Nosotros pedimos el regreso de los marboles del Partenón a Grecia para la reunificación del Monumento.
Nosotros, los usadores del Internet tenemos la fuerza y podemos movilizar la opinion publica. De este modo, nuestro objetivo puede realizarse. Crees que tenemos razon? Si la respuesta es “si”, ayudanos a realizar nuestro objectivo.
Di "BRING THEM BACK!"

----------------------------------------------------

27245_1372460912520_1261686557_31086633_4275512_n
Reunite Them! “BRING THEM BACK!”
大英博物馆内,收藏了数千块古代希腊大理石。我们的行动并非要求其将全部归还。
我们仅要求将雅典卫城帕特农神庙上的大理石雕刻品归还给希腊,使古迹得以修复.
我们,作为互联网的使用者,有力量和能力在世界范围内动员起民众的意识。我们的目的可以通过这一渠道得以实现。您认为我们的要求是公正的吗?如果是,请您帮助我们将它变为现实。
请发出您的呼声 "BRING THEM BACK!"


13303_119066021437741_100000030318973_287072_3893647_n25237_1252140790755_1446592302_30555957_1289700_n27182_111581835545040_100000796711796_85755_1243358_n


34768_408682109651_607279651_4562166_1089214_n

1 σχόλιο:

bilsot είπε...

ΕΥΓΕ για την ανάρτηση!!!!